ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 • โครงงาน การผลิตและศึกษาอรรถประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมักจากผลผลิตทางการเกษตร
  จัดทำโดย นางสาววรรนิษา รัตนธิวัตร นายชลธาร วัดพิลา นางสาวธนัชพร สิงห์หา ปีพุทธศักราช 2567 ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว
  วันที่ : 2024-07-02 11:45:22 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงงานการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพโรงเลี้ยงไส้เดือนอัจฉริยะ
  ผู้จัดทำนายนพณัฐ เฮมกลาง นางสาวกานติมา ปลาทอง นางสาวรินรดี เขียวพรหมมา ชื่อครูที่ปรึกษา นายคชา คะเณมา นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว
  วันที่ : 2024-07-02 11:37:53 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  ผลการประเมินองค์กรผ่านเกณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
  วันที่ : 2024-06-28 08:58:31 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการอาชีวะบริการ อาหารว่างและเครื่องดืม
  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ นำคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการอาชีวะบริการ อาหารว่างและเครื่องดืม ในโอกาสต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม
  วันที่ : 2024-06-28 08:54:59 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ลงพื้นที่นิเทศและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังลงพื้นที่นิเทศและติดตามโครงการปรับปรุงหลังคาบ้านพักครู และโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น รวมถึงสภาพแวดทั่วไปของสถานศึกษา เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-06-28 08:51:40 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นางสาวรัตนาพร วรรณดร ผ่านการบ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
  ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
  วันที่ : 2024-06-26 15:16:17 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นางสาววารี ศรีโสภา ผ่านการบ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
  ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
  วันที่ : 2024-06-26 15:15:29 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นายณัฐพร ระเมียดดี ผ่านการบ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ
  ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ
  วันที่ : 2024-06-26 15:13:46 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 ดาว ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 ดาว ⭐️⭐️⭐️ ในการประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  วันที่ : 2024-06-26 14:23:35 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • นิทรรศการแสดงสินค้าและผลผลิตของธุรกิจ Computer Medai แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จัดนิทรรศการแสดงสินค้าและผลผลิตของธุรกิจ Computer Medai แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายใต้ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัด
  วันที่ : 2024-06-26 14:21:23 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ประกาศ เรื่องนโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  นโยบายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
  วันที่ : 2024-06-24 17:58:42 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา
  ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษา ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล และด้านอื่นๆ
  วันที่ : 2024-06-24 17:54:41 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566
  พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2666
  วันที่ : 2024-03-18 11:48:50 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  วันที่ : 2024-03-18 11:36:50 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
  วันที่ : 2024-03-18 11:32:36 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • โครงการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
  โดยชมรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้การสร้างค่ายจำลอง/อุปกรณ์ประจำค่าย กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย
  วันที่ : 2024-03-18 11:28:27 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)
  เข้าร่วมการประชุมกำหนดขับเคลื่อนนโยบายการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)
  วันที่ : 2024-03-18 11:24:36 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
  ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  วันที่ : 2024-03-11 16:13:12 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ
  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมการต้อนรับ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่ : 2024-02-28 17:31:02 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะ เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566
  วันที่ : 2024-02-28 17:24:51 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-02-23 10:09:57 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
  การประเมินงานคุณภาพ กองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ประจำปี 2566
  วันที่ : 2024-02-23 09:59:19 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • เผยแพร่ผลงาน
  เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาสู่ภาพลักษณ์ใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพสังขะ โดย นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  วันที่ : 2024-02-13 11:26:08 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการตรวจประเมินคุณภาพงานลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
  26 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ...
  วันที่ : 2024-02-10 15:04:26 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
  28 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยนายทองเงิน มั่นวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ...
  วันที่ : 2024-02-10 14:59:54 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน
 • รับการนิเทศแผนฝึกอาชีพ
  5 มกราคม 2567 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ครูนิเทศก์ ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์...
  วันที่ : 2024-02-10 14:53:30 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 

วารสารประชาสัมพันธ์ • เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  วันที่ : 2024-07-03 13:58:26 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 • "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  วันที่ : 2024-06-26 15:25:24 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 • โครงการเปิดมุมมองความคิดสู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SK Market Fair
  วันที่ : 2024-06-25 12:57:37 น.

  คลิกเพื่อเปิดอ่าน

 

ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา


 

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง


 

ประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี


 

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน


 


ประชาสัมพันธ์ งานวัดผลและประเมินผล

 

 

ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


 • Generic placeholder image
  ประเภท ลูกเสือวิสามัญ การประกดระเบียบแถวลูกเสื่อ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:55
 • Generic placeholder image
  ประเภท เนตรนารี การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:21:07
 • Generic placeholder image
  การประเมินคุณภาพกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาดีเด่น อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:19:02
 • Generic placeholder image
  การประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ : 2024-02-20 12:10:52
 • Generic placeholder image
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ : 2024-02-20 12:01:47
 • Generic placeholder image
  สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ ๒ อุปกรณ์ควบเกลียวเส้นไหม 5 in 1 ด้วยระบบไฟฟ้า ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่ : 2024-02-07 22:08:52

free counter