ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy) "วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม" วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยการอาชีพสังขะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พันธกิจ (Mission) ๑.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ๒.ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ๓.ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ๔.ขยายและยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ๕.บริการ วิชาการ วิชาชีพ ด้วยจิตอาสา แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก ๖.ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

free counter