ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


ผู้บริหาร


  นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 • นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

 • นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

 • นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

 • นายทองเงิน มั่นวงศ์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

ข้าราชการ  นายเบญจภัทร วงค์โคกสูง
  ตำแหน่ง คศ.3

  นายวงศ์เจริญ ยอดทอง
  ตำแหน่ง คศ.3

  นางนงค์นุจ แซ่จึง
  ตำแหน่ง คศ.3

  นางดวงใจ ขาวงาม
  ตำแหน่ง คศ.3

  นายอดิศักดิ์ แก้วใส
  ตำแหน่ง คศ.2

  นายทิคัมพร สารพล
  ตำแหน่ง คศ.2

  นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
  ตำแหน่ง คศ.2

  นายวีรยุทธ เลิศสิทธ์
  ตำแหน่ง คศ.1

  นายกฤษณะ วงมณี
  ตำแหน่ง คศ.1

  นายจตุรงค์ คงแสง
  ตำแหน่ง คศ.1

  นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
  ตำแหน่ง คศ.1

  นายคทาวุธ จารุการ
  ตำแหน่ง คศ.1

  นางสาวทิพากร คุณพูล
  ตำแหน่ง คศ.1

  นายเอกวิทย์ เลิศสกุล
  ตำแหน่ง คศ.1

  นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว
  ตำแหน่ง คศ.1

พนักงานราชการ • นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นายคำพวง สายศร
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นางสาวสมจิตร จันศรี
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นางสาวนิตยา ป้องเขตร
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นางนิศรา เจริญผล
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นางสาวพนมกร แก้วใส
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นายเรวัชร์ แผ่นงา
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 • นายกิจการ สมยิ่ง
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูพิเศษสอน • นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายคชา คะเณมา
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นางวราภรณ์ ทับผา
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายสมศักดิ์ แสนแก้ว
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายภาสกร เต๋ยะ
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายมนตรี แสงจันทร์
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายธานี ครึ่งมี
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายราชันย์ สุขคิด
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายกฤษฎา ทับผา
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายวรินธร พร้อมเพรียง
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นางสาวธญานี ดียิ่ง
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายวรพล ชื่นใจ
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นางสาวสิริรัตน์ ศรีขาว
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายก้องเกียรติ เทียนแก้ว
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายเอกรัตน์ ชาวนา
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายวรกิต สร้อยดั้น
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายอนุชา พางาม
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 • นายภานุวัฒน์ แก้วเพชร
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ครูอาเซียน • Benjamen Rechel Laguda
  ตำแหน่ง ครูอาเซียน

เจ้าหน้าที่ธุรการ • นางสาวสุรีพร ทรวงโพธิ์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 • นางสาวปุญชรัสมิ์ สำราญ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 • นางสาวศิรินันท์ เกิดเหมาะ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 • นางสาวนิลภา โสรธรณ์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • นางสาววรางคณา ชาติเหิม
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 • นายธีรวิทย์ จำนงรักษ์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 • นายสุทธิศักดิ์ เสียงเพราะ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 • นางสาวอุมาพร บรรลือทรัพย์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

 • นายวุฒิพงษ์ นรสิงห์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • นายนพดล ทองมาก
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 • นายนราธิป เจริญวัฒน์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวนรีกานต์ มั่นยง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • นางสาวธัญญาภรณ์ บุญมี
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 • นางนันท์มนัส ทรัพย์มาก
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


 • นางสาวอริยา แก้วสว่าง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • นายกฤษฎา สอนบุญทอง
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • นางสาวสุพัตรา ศรีบุญ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 • นางสาวอาทิตยา สำราญใจ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 • นางสาวสุพัตรา สมสะอาด
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • นางสาวสิริกัญญา เสนาะเลิศ
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 • นางสาวกฤษณา โชติยะศิลป์
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า

นักการภารโรง • นายออด อนงค์ชัย
  ตำแหน่ง นักการภารโรง

 • นายทองพูน จันทะแจ่ม
  ตำแหน่ง นักการภารโรง

 • นายสมศักดิ์ โนนโพธิ์
  ตำแหน่ง นักการภารโรง

 • นายสุภฤกษ์ พยอมหอม
  ตำแหน่ง นักการภารโรง

แม่บ้าน • นางสาวโสภา ศาลางาม
  ตำแหน่ง แม่บ้าน

 • นางกุหลาบ ศาลางาม
  ตำแหน่ง แม่บ้าน

 • นางสาววิภาพร เครือแก้ว
  ตำแหน่ง แม่บ้าน

พนักงานขับรถ • นายสายันต์ ธรรมดา
  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

free counter