ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
ชื่อภาอังกฤษ : Sangkha Industial And Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 49 หมู่ที่ 7 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ : 044-571078
website : http://www.sanekhaicec.ac.th
e-mail : sangkhaicec@yahoo.co.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา
100 ไร่

จำนวนอาคาร

รวมทั้งสิ้น 23 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 132 ห้อง
1. ตึกอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง
2. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง
3. อาคารชั่วคราว จำนวน 3 หลัง 9 ห้อง
4. อาคารโรงฝึกงาน 1 ชั้น จำนวน 3 หลัง 12 ห้อง
5. บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 24 ห้อง
6. บ้านพักนักการภารโรง 2 หน่วย จำนวน 3 หลัง 6 ห้อง
7. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง
8. ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง 38 ห้อง
9. อาคารพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง
10. ตึกวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 8 ห้อง

แผนผังบริเวณวิทยาลัยการอาชีพสังขะ


 
free counter