บัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์คงเหลือ

ประจำปีงบประมาณ 2567


 
ฝ่ายงาน  
  - ฝ่ายวิชาการ คลิก
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร คลิก
  - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คลิก
  - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คลิก

 

แผนกวิชา  
  - สาขาวิชาช่างยนต์ คลิก
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คลิก
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง คลิก
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
  - สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน คลิก
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ คลิก
  - สาขาวิชาการบัญชี คลิก
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
  - สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ คลิก

 

บัญชีรายการ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ คงเหลือ

  - ฝ่ายวิชาการ คลิก
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร คลิก
  - ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คลิก
  - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คลิก
  - แผนกวิชา คลิก

 

 

free counter