ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสังขะผู้บริหาร


Generic placeholder image
นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 • Generic placeholder image
  นายทองเงิน มั่นวงศ์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายวิชาการ
 • Generic placeholder image
  นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 • Generic placeholder image
  นางแสงสุริยามาลากุล เริ่มลึก
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาข้าราชการ


 • Generic placeholder image
  นายอดิศักดิ์ แก้วใส
  ตำแหน่ง คศ.2
 • Generic placeholder image
  นางนงค์นุจ แซ่จึง
  ตำแหน่ง คศ.2
 • Generic placeholder image
  นายทิคัมพร สารพล
  ตำแหน่ง คศ.2
 • Generic placeholder image
  นายวงศ์เจริญ ยอดทอง
  ตำแหน่ง คศ.2
 • Generic placeholder image
  นายศักดิ์สกุล คลังชะนัง
  ตำแหน่ง คศ.2
 • Generic placeholder image
  นายวีรยุทธ เลิศสิทธ์
  ตำแหน่ง คศ.1
 • Generic placeholder image
  นายจตุรงค์ คงแสง
  ตำแหน่ง คศ.1
 • Generic placeholder image
  นายวิวัฒน์ ฉายแก้ว
  ตำแหน่ง คศ.1
 • Generic placeholder image
  นางสาวศันสนีย์ พันเจริญ
  ตำแหน่ง คศ.1
 • Generic placeholder image
  นางสาวทิพากร คุณพูล
  ตำแหน่ง คศ.1
 • Generic placeholder image
  นายเอกวิทย์ เลิศสกุล
  ตำแหน่ง คศ.1


พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
แม่บ้าน
ครูอาเซียนสรุปจำนวนบุคลากร

ลำดับ ประเภท ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
1 ผู้บริหาร 2 3 5
2 ข้าราชการ 11 4 15
3 พนักงานราชการ 6 4 10
4 ครูพิเศษสอน 16 4 20
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 12 17
6 นักการภารโรง 4 0 4
7 แม่บ้าน 0 3 3
8 พนักงานขับรถ 1 0 1
9 ครูต่างชาติ 0 1 1
รวม 45 31 76
free counter