ปรัชญา(Philosophy)

"วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม"

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยการอาชีพสังขะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 


 

พันธกิจ (Mission)

๑.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
๒.ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๓.ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔.ขยายและยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
๕.บริการ วิชาการ วิชาชีพ ด้วยจิตอาสา แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก
๖.ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 


free counter