ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2019
อุปกรณ์ถอดตลับลูกปืนหัวเครื่อง...

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ถอดตลับลูกปืนหัวเครื่องตัดหญ้า (Bioloqical Flo... [อ่าน : 100 ครั้ง]

อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงา...

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงาน (The device helps re... [อ่าน : 85 ครั้ง]

อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน (Walker Tr...

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านแพทย์และชีวอนามัย ชื่อสิ่งประดิษฐ์ :อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน (Walker Trainer... [อ่าน : 93 ครั้ง]

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก...

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก (Rice sorting machine) สิ่งประดิษฐ์ ประเภทท่ี่ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทปร... [อ่าน : 85 ครั้ง]

กระถางชีวภาพ (Bioloqical Flowe...

สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ [อ่าน : 107 ครั้ง]

สุมาลีรังไหมด้วยงานหัตถศิลป์

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ [อ่าน : 115 ครั้ง]