ประกาศ กำหนดให้นักเรียน นักศึกษาส่งสำเนาระเบียนแสดงผลกาการเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วัน พฤหัส ที่ 15 กรกฎาคม 2564, เวลา 15:08 น. 105 ครั้ง อุดมทรัพย์

รูปภาพประกอบ :