วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:42 น. 1157 ครั้ง อดิศักดิ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

     
นางนงค์นุจ  แซ่จึง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
  
นางวนิดา  ผลเจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวพรรษาพร  แสนศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายภาสกร  เต๋ยะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
  
นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวประสพพร บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน