วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563, เวลา 10:42 น. 121 ครั้ง ราชันย์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

     
นางวนิดา  ผลเจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นางนงค์นุจ  แซ่จึง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
สิบเอกไพรัตน์  แก้วมารยา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวพรรษาพร  แสนศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายภาสกร  เต๋ยะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน