ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวมุกดา   ดลเจือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1. งานวางแผนและงบประมาณ      

นางดวงใจ ขาวงาม
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวบัวทอง ศาลางาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวปุญชรัสมิ์ สำราญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      

นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง
หัวหน้างาน

นางออมทรัพย์ สว่างเนตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายราชันย์ สุขคิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
3. งานความร่วมมือ      

นายเรวัชร์ แผ่นงา
หัวหน้างาน

นางธนพร โสมณวัตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมพงค์ จำปาทิพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวศิรินันท์ เกิดเหมาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. งานวิจัย  พัฒนา   นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์      

นายสรธร โสรธร
หัวหน้างาน

นางวนิดา ผลเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวศิรินันท์ เกิดเหมาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      

นางออมทรัพย์ สว่างเนตร
หัวหน้างาน

นางดวงใจ ขาวงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวดวงเนตร พรหมมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
6. งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ      

นางสาวนิตยา เบิกบาน
หัวหน้างาน


นางสาววราภรณ์ พุทธนาวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน


นางสาวปุญชรัสมิ์ สำราญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ