ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. งานวางแผนและงบประมาณ

 


2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 


3. งานความร่วมมือ

 


4. งานวิจัย  พัฒนา   นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์

 


5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
คู่มือมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 


6. งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ