ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนภาพร สารทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ทำหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑. งานวางแผนและงบประมาณ


นางบัวทอง  ศาลางาม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวนิตยา  เบิกบาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวปุญชรัสมิ์   สำราญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                   ๒. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
                   ๓ . ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
                   ๔. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
                   ๕. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
                   ๖. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
                   ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายราชันย์   สุขคิด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                 ๑. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน บุคลากรงบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                 ๒. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ
                 ๓. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                 ๔. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
                 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานความร่วมมือ

 
นางสาวธนวรรณ ใจพล
หัวหน้างานความร่วมมือ

 
นายเรวัชร์ แผ่นงา
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ


นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ


นางสาวศิรินันท์  เกิดเหมาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา

                   ๒. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
                   ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานวิจัย  พัฒนา   นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์


นายชาครีย์  มะลิงาม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
 
นางวนิดา  ผลเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ
 
นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ

นางสาวศิรินันท์  เกิดเหมาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
                    ๒. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
                    ๓. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพร่วมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                   ๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๕. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


นายวงศ์เจริญ ยอดทอง
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางดวงใจ  ขาวงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นางวนิดา  ผลเจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายคำพวง สายศร

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายอดิศักดิ์ แก้วใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
 
นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์   

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นางสาวสมจิตร จันศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นางธนภร บูรณ์เจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายทิคัมพร สารพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นางบัวทอง   ศาลางาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายนราทิป  เจริญวัฒน์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   ๒. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
                   ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์การและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
                   ๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
                   ๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๖. งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ


นางสาวนิตยา เบิกบาน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวนิตยา ป้องเขตร

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
 
นางสาวพนมกร  แก้วใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายฉัตรชัย โกการัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวปุญชรัสมิ์     สำราญ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                 ๑. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผลจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
                 ๒. วางแผน ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำรับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
                 ๓.  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
                 ๔. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
                 ๕. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
                 ๖. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                 ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                 ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย