ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 


นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

        รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา

 
นายอาทิตย์  สิทธิจันทร์

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นายวีรยุทธ  เลิศสิิทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสาวสมจิตร  จันศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ   

นายภาสกร  เต๋ยะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมฯ

นางสาววัลลี นามเกาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
                 ๒. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)
                 ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
                 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
                 ๕. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
                 ๖. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
                 ๗. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
                 ๘. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                 ๙. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


2. งานครูที่ปรึกษา


นายเฉลิมวุมิ  ดัชถุยาวัตร

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางวราภรณ์  ทับผา
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
นายสมศักดิ์  แสนแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวเอื้อการ  บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายบรรจง  ศิริสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
นายจรัส  พิมละมาศ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายธีรพงศ์  ศรีขาว
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา


นายศุภชัย  สิมาจานทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

                   ๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
                   ๓. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
                   ๔. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน การขอเพิ่ม และการขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
                   ๕. ประสานงานกับครู แผนกวิชา และงานเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าอบรมในสถานศึกษา  
                   ๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๗. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๘. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


3. งานปกครอง

 
นายคำพวง  สายศร

หัวหน้างานปกครอง

นายอดิศักดิ์  แก้วใส

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางสาวพนมกร  แก้วใส
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายเฉลิมวุมิ  ดัชถุยาวัตร  

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายธีรพงศ์  ศรีขาว
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 

นายสุรจิตร  สุจินพราหมณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายภาสกร เต๋ยะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
 
นายมนตรี แสงจันทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง


นายศุภชัย  สิมาจานทย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

     

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
                   ๑.  ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และผู้ได้รับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                   ๒.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
                   ๓.  ประสานงานกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
                   ๔.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
                   ๕.  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
                   ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
                   ๗.  จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
                   ๘.  สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๙.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๐. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นายราชันย์  สุขคิด
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นายกฤษฎา  ทับผา
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นายสมศักดิ์  แสนแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


นายนาวิน วงค์ฉลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
นางเนตรนภา แผ่นงา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
                   ๒. จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๓. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
                   ๔. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๕. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๖. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน
                   ๗. ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
                   ๘. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
                   ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


5. งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา


นางสาวสมจิตร  จันศรี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวสโรชา  ไชยรักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางนิศรา  เจริญผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาววราภรณ์  ทับผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางเนตรนภา แผ่นงา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑.  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่นร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ์ ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติดของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   ๒. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
                   ๔. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
                   ๕. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา      ให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๖. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและระบบควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
                   ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


ว่าที่ร้อยโทสราวุธ   ถุนาพรรณ์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 

นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางนิศรา เจริญผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ


นายสมพงค์ จำปาทิพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายสันติ บุญล้อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ


นายฉัตรชัย โกการัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายบรรจง ศิริสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางสาวสารภี พาหา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศรุต วงค์สายสถิตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๒. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                      
                    ๓. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
                    ๔. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่รวมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
                    ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
                   ๗. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
                   ๘. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
                   ๙. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
                   ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย