ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายศักรินทร์   นุตโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา        


นายอาทิตย์ สิทธิ์จันทร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


นายจักรี คะเณมา
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางนิตยา เบิกบาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นางนิชานาถ รักษาวงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นายศิรเชญฐ์ สุขอุ้ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นายนาวิน วงค์ฉลาด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน


ว่าที่ร้อยเจตพล ชูศรีสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน


นางสววัลลี นามเกาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

2. งานครูที่ปรึกษา        


นางสาวธนวรรณ ใจพล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา


นางนิชานาถ รักษาวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายสมรรถชัย เลิศล้ำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวสารภี พาหา

เจ้าหน้าที่ธุรการฯ
 
3. งานปกครอง        

นายคำพวง สายศร
หัวหน้างานปกครอง

นายอดิศักดิ์ แก้วใส

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางธนภร บูรณ์เจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกวัฒน์ ระบือนาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสุรจิตร สุจินพราหมณ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน


นายสมศักดิ์ แสนแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายภาสกร เต๋ยะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนรเศรษฐ สหุนิล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศรุต วงศ์สายสถิตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน        

นางนิชานาถ รักษาวงค์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

สิบเอกไพรัตน์ แก้วมารยา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกวัฒน์ ระบือนาม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมศักดิ์ แสนแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

 
นางเนตรนภา แผ่นงา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
5. งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา        

นางสาวพรรษาพร แสนศรี
หัวหน้างาน 

นางสาวสมจิตร จันศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางนิศรา เจริญผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวนิตยา เบิกบาน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางสาววราภรณ์ พุทธนาวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางเนตรนภา แผ่นงา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน        

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายสันติ บุญล้อม

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมพงค์ จำปาทิพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายนาวิน วงค์ฉลาด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธนโรจน์ พลทา

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวสารภี พาหา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศรุต วงค์สายสถิตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ