ฝ่ายวิชาการ


นายคมชาญ   คมพิชญ์บำเพ็ญ
รองผู้อวยการฝ่ายวิชาการ
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายวิชาการมี  6  งาน  ดังนี้        
1. แผนกวิชา        


นางวนิดา  ผลเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายคำพวง  สายศร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 
นายสิทธิพงษ์  บูรณ์เจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายสรธร  โสรธร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
นายทิคัมพร  สารพล
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสุรจิตร  สุจินพราหมณ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
นายทิคัมพร  สารพล
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ
 
นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสมจิตร  จันศรี
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน        

นายสุวิทย์  ศิริหนองหว้า

หัวน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวธนวรรณ  ใจพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

สิบเอกไพรัตน์  แก้วมารยา

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายเรวัชร์  แผ่นงา

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวนิตยา  ป้องเขตร

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
  
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวฉวีวรรณ  สารพัตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
   3. งานวัดผลและประเมินผล        
   
นางนิศรา  เจริญผล

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายสุวิทย์  ศิริหนองหว้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นายเรวัชร์  แผ่นงา

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศักดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
 นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวสุพิชฌาย์  ระบือนาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด        

นางสาวบัวทอง  ศาลางาม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวจุฑามาศ  จันทรารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวสุรีพร   ทรวงโพธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
5. งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี        
 
นายสมพงค์  จำปาทิพย์ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายชมพูศักดิ์  พนากอบกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายชาครีย์  มะลิงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายบูรณ์พิพัฒน์  บริบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวสุพิชฌาย์   ระบือนาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. งานสื่อการเรียนการสอน        
 
นายฉลอง  เจริญยิ่ง 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายบูรณ์พิพัฒน์  บริบูรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสุรีพร  ทรวงโพธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ