ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 


นางมยุรี   บุญเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี
งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมี  9  งาน  ดังนี้  
1. งานบริหารทั่วไป          

นางสาวพนมกร   แก้วใส  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางสาวพรรษาพร  แสนศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ  


นางสาวจุฑามาศ  จันทรารักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นางสาวประสพพร  บุญเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายนรเศรษฐ  สหุนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
2. งานบุคลากร          


นายอดิศักดิ์  แก้วใส
หัวหน้างานบุคลากร


นางดวงใจ ขาวงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวพนมกร   แก้วใส  
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวประสพพร  บุญเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
3. งานการเงิน          

 
นางนงค์นุจ  แซ่จึง
หัวหน้างานการเงิน


นางสาวบัวทอง ศาลางาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสุนันทา  ใสสดศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิลาวัณย์  งามแพง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
4. งานการบัญชี          
 
นางธนภร  บูรณ์เจริญ 
หัวหน้างานการบัญชี

นางสาววราภรณ์ พุทธนาวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศักดิ์ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางนิตยา  วงศ์สายสถิตย์ 
เจ้าหน้าที่๋ธุรการ
   
5. งานพัสดุ          

นายสุขสันต์ สมบูรณ์รัตน์ 
หัวหน้างานพัสดุ

นายทิคัมพร สารพล
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายธนโรจน์ พลทา
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวประวีณา  แสงลับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
6. งานยานพาหนะ          
 
นายสมศักดิ์ แสนแก้ว 

หัวหน้างานยานพาหนะ
 
นายสันติ  บุญล้อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

ว่าที่ร้อยตรีเจตพล  ชูศรีสุข
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นายสมตรี  แสงจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นายสุวัตน์  เริ่มลึก
พนักงานขับรถ 


นายสายันต์  ธรรมดา
พนักงานขับรถ
7. งานอาคารสถานที่          
 
นายธนโรจน์  พลทา

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายทิคัมพร  สารพล

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายคำพวง  สายศร 

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

ว่าที่ร้อยโทสราวุธ  ถุนาพรรณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายสมพงค์  จำปาทิพย์ 

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
 นายสมรรถชัย เลิศล้ำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายนาวิน  วงค์ฉลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายชมภูศักดิ์  พนากอบกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายเอกวัฒน์ ระบือนาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายศิรเชญฐ์  สุขอุ้ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายภาสกร  เต๋ยะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายออด  อนงชัย
นักการภารโรง

นายสุริยา  ศรีโสดา
นักการภารโรง
 
นายทองสูรย์  จันทะแจ่ม
นักการภารโรง

 นายสุคนธ์  แสนตรี
นักการภารโรง

นางสาวโสภา  ศาลางาม
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
 
นางลัน  วิยาสิงห์
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

นางกุหลาบ  ศาลางาม
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

 นายเอกภาพ  น้องดี
ยามรักษาความปลอดภัย
 
นายซาตาล   วิยาสิงห์
ยามรักษาความปลอดภัย

นายบุญเสริม  โสภา
ยามรักษาความปลอดภัย
   
8. งานทะเบียน          

นางวนิดา 
ผลเจริญ
หัวหน้างานทะเบียน

นายสิทธิพงษ์ บูรณ์เจริญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายสุขสันต์  สมบูรณ์รัตน์ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายชาครีย์  มะลิงาม 
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

 นายเฉลิมวุฒิ  ดัชถุยาวัตร
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นายธนศักดิ์  มากมี
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


นางสาวศริญา  มีทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

         
9. งานประชาสัมพันธ์          
 
นางธนพร  โสมณวัตร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายฉลอง  เจริญยิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ


สิบเอกไพรัตน์  แก้วมารยา

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

นางสาวพรรษาพร  แสนศรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ

 นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นายจักรี  คะเณมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
 
นายนรเศรษฐ  สหุนิล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
        11/06/2017