ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 นางสาวพิชญานิน รองเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑ . งานบริหารทั่วไป


นางวราภรณ์  ทับผา 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


นางดวงใจ  ขาวงาม 
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

      นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศักดิ์   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


นางสาวณวรรณ์ศา  สมกล้า
         เจ้าหน้าที่ธุรการ           (งานสารบรรณ)

              นางสาวคัทลียา  สิทธิศร               เจ้าหน้าที่ธุรการ             (เอกสารการพิมพ์ )

          มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
                   ๒.  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                   ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๖.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานบุคลากร

นายอดิศักดิ์  แก้วใส
หัวหน้างานบุคลากร


นางดวงใจ  ขาวงาม
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

  
นางสาวพนมกร  แก้วใส
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร


นางสาวประสพพร  บุญเยี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
                   ๒.  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๓.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๔.  ควบคุมจัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
                   ๕.  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๖.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงานความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๗.  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
                   ๘.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
                   ๙.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                  ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                  ๑๑. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


3. งานการเงิน

นางนงค์นุจ แซ่จึง
หัวหน้างานการเงิน

 
นางสาววราภรณ์ ทับผา
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน


นางสาวประสพพร  บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน


นางสาวนิลภา  โสรธรณ์
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวอรยา วงค์ษา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
     

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก-งบประมาณดำเนินการด้านการเงินการเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   ๒.  รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
                   ๔.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำเอกสารตามระเบียบ
                   ๕.  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ การเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน    เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                   ๘.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


4. งานการบัญชี

นางธนภร  บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานการบัญชี

      นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ศักดิ์ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี


นางสาวพรรณอร  อ่อนสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระเบียบ  บัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๒.  จัดทำรายการงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๔.  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                   ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
                   ๘.  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


5. งานพัสดุ


นายสุวิตย์  ศิริหนองหว้า
หัวหน้างานพัสดุ

 
นายธนโรจน์  พลทา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นายนาวิน วงค์ฉลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ


นายวรินธร พร้อมเพรียง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

 
นางสาวประวีณา  แสงลับ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุรินทร์รัตน์  พงษ์สุระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                    ๑.  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๒.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                    ๓.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                    ๔. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๕.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๖.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                    ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
                    ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


6. งานยานพาหนะ
 
นายมนตรี  แสงจันทร์
หัวหน้างานยานพาหนะ
 
นายสมศักดิ์   แสนแก้ว
ผู้ช่วยฯงานยานพาหนะ

นายสันติ   บุญล้อม
ผู้ช่วยฯงานยานพาหนะ


นายนรเศรษฐ  สหุนิล
พนักงานขับรถ

นายสายันต์  ธรรมดา
พนักงานขับรถ
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้              
                   ๑. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                    ๒.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
                    ๓. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา


๗. งานอาคารสถานที่
นายธนโรจน์         พลทา
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ   ถุนาพรรณ์        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ นายนาวิน           วงค์ฉลาด         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่    

นายธนโรจน์         พลทา            หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายทิคัมพร         สารพล            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายคำพวง          สายศร            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ   ถุนาพรรณ์        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมพงค์         จำปาทิพย์        ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสมรรถชัย       เลิศล้ำ            ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายนาวิน           วงค์ฉลาด         ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายชมภูศักดิ์        พนากอบกิจ      ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายทวีศักดิ์        แก้วไชยพาน       ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายภาสกร        เต๋ยะ                 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นายฐิติพงษ์         บุญเต็ม             ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
นางสาวสุรินทร์รัตน์     พงษ์สุระ       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายออด           อนงชัย              นักการภารโรง
นายสุริยา          ศรีโสดา             นักการภารโรง
นายทองสูรย์       จันทะแจ่ม          นักการภารโรง
นายสุคนธ์         แสนตรี              นักการภารโรง
นางสาวโสภา       ศาลางาม         เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางลัน              วิยาสิงห์           เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นางกุหลาบ         ศาลางาม         เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
นายเอกภาพ        น้องดี             ยามรักษาความปลอดภัย
นายซาตาล         วิยาสิงห์           ยามรักษาความปลอดภัย

นายบุญเสริม       โสภา             ยามรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้    

                      ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                      ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                      ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
                      ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
                      ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                      ๖. เก็บรักษาเอกสารเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                      ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                      ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                      ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                      ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


8. งานทะเบียน

นางวนิดา    ผลเจริญ
หัวหน้างานทะเบียน

นายธานี ครึ่งมี
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นายราชันย์ สุขคิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวธญานี ดียิ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
 
นางสาวกมลชนก  พระงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
                   ๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
                   ๓.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๔.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียนการขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                   ๕.  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
                   ๖.  ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทนการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
                   ๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์(PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
                   ๙.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๐. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลวัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
                   ๑๑. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
                   ๑๒. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียน
                   ๑๓. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                   ๑๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๑๕. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๑๖. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


9. งานประชาสัมพันธ์


สิบเอกไพรัตน์   แก้วมารยา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายอดิศักดิ์ ศรีดงกลาง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายราชันย์ สุขคิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นายอุดมทรัพย์ สำโรงแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

     


          มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                   ๑. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
                   ๒. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและนอก  สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                   ๓. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นสื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
                   ๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามาลำดับขั้น
                   ๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย