ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)
     วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
     พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้ มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)
     ๑. จัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีมาตรฐาน
     ๒. จัดการศึกษาโดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เข้มแข็ง
     ๓. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
     ๔. วิจัยและพัฒนาด้านอาชีพสู่ชุมชน