ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา(Philosophy)
     วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
     วิทยาลัยการอาชีพสังขะผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

พันธกิจ (Mission)

๑.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ

๒.ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

๓.ส่งเสริม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

๔.ขยายและยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

๕.บริการ วิชาการ วิชาชีพ ด้วยจิตอาสา แก่ชุมชน และองค์กรภายนอก

๖.ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๗.พัฒนาระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ