ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

                                       

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเาพะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

  

ผลิตภัณฑ์. ของที่ระลึกรังไหม ภายใต้แผนธุรกิจ SangkhaSouvenir นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม

โรงเรียนบัวเชดวิทยา ได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ธุรกิจ ธุรกิจ SK Machine idea Group

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวดลพร สมฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.3 สาขางานการบัญชี ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาบัณฑิต และ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รับทำกรอบรูปของที่ระลึกในงานพิธีสำคัญต่างๆ ส่งขายออนไลน์

 

มีการประชาสัมพันธ์การใช้ธุรกิจของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) เว็บไชต์วิทยาลัยฯ
(2) เพจ facebook
(3) การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ.ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว 

นางสาวรัตนาพร  วรรณดร

กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.1สาขางานการบัญชี ประกอบธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและอาหารเสริมออนไลน์  ชื่อร้านกิฟท์รายใหญ่สุรินทร์ มีรายต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท

 

นางสาวหัทยา  นาคฤทธิ์ 

กำลังระดับชั้น ปวส.2 สาขางานการบัญชี ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องสำอาง ชื่อร้าน ying ying shop มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท

 

นางสาวเกศรา  กฤษวี

ระดับชั้น ปวส.1สาขางานการบัญชี ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพภายในวิทยาลัยฯ และส่งร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน มีรายได้ประมาณ 3,000 บาท

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชนภายใต้ชื่อชิ้นงาน “รังไหมของที่ระลึกเมืองสังขะ”

 

“กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ) 2563"

 

“กิจกรรมเผยแพร่ จัดแสดงผลงานธุรกิจ มหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์”

        

คู่มือการปฏิบัติงําน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (2564)

คู่มือการปฏิบัติงําน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง กันยายน 2563)

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง เมษายน 2562)

- ประกาศผลการตัดสินการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2562