ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

                                

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารศูนย์บ่มเาพะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจและประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

ผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562

  

 

                

 “กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม           “กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนา           “กิจกรรมเผยแพร่ จัดแสดงผลงาน

 เขียนแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการ           ศักยภาพผู้เรียน (ด้านการศึกษา              ธุรกิจ มหัศจรรย์งานช้าง

 เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ         ดูงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ) 2563                 จังหวัดสุรินทร์”

      ในอนาคต 2563”                               

       

คู่มือกํารปฏิบัติงําน ศูนย์บ่มเพําะผู้ประกอบกํารอําชีวศึกษํา (ปรับปรุง กันยํายน 2563)

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ปรับปรุง เมษายน 2562)

- ประกาศผลการตัดสินการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2562