หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรวิทยาลัยการอาชีพสังขะที่เปิดทำการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เปิดทำการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                         2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม              

           สาขาวิชาช่างยนต์                 จำนวน  ๘๐  คน                   สาขาวิชาการบัญชี                 จำนวน  ๘๐  คน 

           สาขาวิชาช่างกลโรงงาน           จำนวน  ๘๐  คน                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         จำนวน  ๘๐  คน      

           สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ            จำนวน  ๒๐  คน                  

           สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง           จำนวน  ๘๐  คน                  

           สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์        จำนวน  ๗๐  คน                  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                           2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

           สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล            จำนวน  ๒๐  คน                 สาขาวิชาการบัญชี                  จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)    จำนวน  ๒๐  คน                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาไฟฟ้า                       จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาไฟฟ้า(ทวิภาคี)               จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์               จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาเทคนิคการผลิต              จำนวน  ๒๐  คน

           สาขาวิชาเทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)      จำนวน  ๒๐  คน


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์สู่วุฒิการศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 

           1.1   สาขาวิชาเครื่องกล

                  1.1.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์

           1.2   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                  1.2.1  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

  1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

           2.1  สาขาวิชาการบัญชี

                  2.1.1    สาขางานการบัญชี

           2.2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                  2.2.1    สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน