บันทึก/คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศกำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา และลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

 

 ปฏิทินงานวัดผล ประะมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562