ผลการเรียน

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับชั้น  สาขางาน  กลุ่มเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขางานยานยนต์  ชย.11     ชย.12    ชย.13    ชย.14    ชย.15
     ชย.21     ชย.22    ชย.23    ชย.24
     ชย.31     ชย.32    ชย.33    ชย.34    ชย.35
   สาขางานไฟฟ้ากำลัง  ชฟ.11     ชฟ.12
     ชฟ.21     ชฟ.22
     ชฟ.31     ชฟ.32    ชฟ.33
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  ชอ.11     ชอ.12
     ชอ.21   
     ชอ.31     ชอ.32
   สาขางานเครื่องมือกล   ชก.11     ชก.12    ชก.13    ชก.14
     ชก.21     ชก.22    ชก.23    ชก.24
     ชก.31     ชก.32    ชก.33    ชก.34    ชก.35
   สาขางานเชื่อมโลหะ  ชช.11
     ชช.21
     ชช.31      ชช.32
   สาขางานการบัญชี  บช.11      บช.12
     บช.21      บช.22
     บช.31      บช.32    บช.33
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คธ.11      คธ.12
     คธ.21      คธ.22
     คธ.31      คธ.32
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขางานเทคนิคยานยนต์  สชย.11    สชย.12   
     สชย.21    สชย.22
   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  สชฟ.11    สชฟ.12    
     สชฟ.21    สชฟ.22
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ฯ  สชอ.11     สชอ.12  
     สชอ.21  
   สาขางานเครื่องมือกล  สชก.11    สชก.12    สชก.13
     สชก.21    สชก.22
   สาขางานการบัญชี  สบช.11    สบช.12
     สบช.21    สบช.22
   สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก  สคธ.11    สคธ.12
     สคธ.21    สคธ.22