รายชื่อบุคลากร

ผู้บริหาร

   
นายวิโรจณ์  ทองเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
   


นางมยุรี บุญเยี่ยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร


นายคมชาญ คมพิชญ์บำเพ็ญ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 
นางสาวพิชญานิน รองเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา

นางดวงกมล  สุนทรพินิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์

     
นายคำพวง  สายศร
หัวหน้าแผนก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นายสุวิตย์  ศิริหนองหว้า
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
นายอาทิตย์  สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายสมศักดิ์  แสนแก้ว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายชาครีย์  มะลิงาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายสันติ  บุญล้อม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายมนตรี  แสงจันทร์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

     
นายธนโรจน์  พลทา
หัวหน้าแผนก 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   
 
นายศิรเชษฐ์ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายชมภูศักดิ์ พนากอบกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายเฉลิมวุฒิ ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธนศักดิ์ มากมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายฐิติพงษ์ บุญเต็ม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธานี  ครึ่งมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     
นายทิคัมพร สารพล
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นายนาวิน วงค์ฉลาด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายธีรพงศ์  ศรีขาว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     
นายอดิศักดิ์  แก้วใส
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นายวีรยุทธ  เลิศสิิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
ว่าที่ร้อยโทสราวุธ ถุนาพรรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายเรวัชร์  แผ่นงา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายสมพงค์  จำปาทิพย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นายบรรจง  ศิริสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
         

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     
นายสุรจิตร  สุจินพราหมณ์
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
   

นายจักรี  คะเณมา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 
นายบูรณ์พิพัฒน์  บริบูรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
นายจรัส  พิมละมาศ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายราชันย์  สุขคิด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

แผนกวิชาบัญชี

     
นางธนภร  บูรณ์เจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   
 
นางดวงใจ  ขาวงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางสาวนิตยา  ป้องเขตร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวพนมกร  แก้วใส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นางสาวนิตยา  เบิกบาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางวราภรณ์  ทับผา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ศักดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    
นายวงค์เจริญ  ยอดทอง
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.2
   

นางสาวสมจิตร  จันศรี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
 
นางนิศรา  เจริญผล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
นายอดิศักดิ์  ศรีดงกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวบัวทอง  ศาลางาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
นางสาวปณิษฐา  ยอดเกษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวเอื้อการ  บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
       

 

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

     
นางวนิดา  ผลเจริญ
หัวหน้าแผนก 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
   
 
นางนงค์นุจ  แซ่จึง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางนิชานาถ  รักษาวงค์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวพรรษาพร  แสนศรี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายภาสกร  เต๋ยะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
 
นายอดิศักดิ์  แสงดอกไม้
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 

นางสาวสโรชา  ไชยรักษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวประสพพร บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 
     

 

 

ครูต่างชาติ

 
Benjamen Rechel laguda
ภาษาอังกฤษ
 


 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  
นางสาวประวีณา  แสงลับ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นางสาวพรรณอร  อ่อนสังข์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 
นายจินดา มณีศรี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
 
นางสางเนตรนภา  แผ่นงา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ
 
นางสาวปุญชรัสมิ์  สำราญ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
 
นางสุนันทา ใสสดศรี
เจ้าหน้าที่วิทยบริการฯ

นางสาวพรรณอร  อ่อนสังข์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

นางนิตยา วงค์สายสถิตย์
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 
นางสาวกมลชนก  พระงาม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวสุรีพร  ทรวงโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานแผน

นางสาวสุรีพร  ทรวงโพธิ์
เจ้าหน้าที่งานวิจัยฯ
 
นางสาววัลลี  นามเกาะ
เจ้าหน้าที่กิจกรรม

นางสาววิลาวัณย์  งามแพง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุรินทร์รัตน์  พงษ์สุระ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนราทิป  เจริญวัฒน์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

นางสาวศิรินันท์ เกิดเหมาะ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นายอิทธิพล  นุวรรณ์โน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ SK

 


นายออด  อนงชัย
นักการภารโรง

นายสุริยา  ศรีโสดา
นักการภารโรง


นายทองพูน  จันทะแจ่ม
นักการภารโรง


นายสุคนธ์  แสนตรี
นักการภารโรง

 


นางสาวโสภา  ศาลางาม
แม่บ้าน

นางลัน  วิยาสิงห์
แม่บ้าน

นางกุหลาบ  ศาลางาม
แม่บ้าน

 


นายนรเศรษฐ  สหุนิล
พนักงานขับรถ

นายสายันต์ ธรรมดา
พนักงานขับรถ

 


นายเอกภาพ  น้องดี
ยามรักษาความปลอดภัย

นายบุญเสริม  โสภา
ยามรักษาความปลอดภัย

นายซาตาล  วิยาสิงห์
ยามรักษาความปลอดภัย