ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายวิโรจณ์  ทองเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

การศึกษา :

 

 

 

 

ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
              เครื่องมือกล วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
              ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญฑิต (คอ.บ.)
              วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี
              ปทุมวัน
              ประกาศนียบัตรบัญฑิต การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต(ศษ.ม)
               การบริหารการศึกษา
               วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

เบอร์โทรศัพท์ :

088-5828596

E-mail : thongruang@hotmail.com
   
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี    บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต(ภาษาไทย)
              มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
              ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(การสอนคณิตศาสตร์)
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท การศึกษามหาบัญฑิต(การสอนคณิตศาสตร์)
              มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ : 061-0288123
E-mail : -
   
   
 
ชื่อ-สกุล : นายคมชาญ   คมพิชญ์บำเพ็ญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา :

ปริญญาตรี  ศศบ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท  ศศม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยนเรศวร

เบอร์โทรศัพท์ : 061-0283123
E-mail :  komchan080910@gmail.com

 

 

   
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชญานิน  รองเมือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

การศึกษา :

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี: ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ปริญญาโท: คม.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

เบอร์โทรศัพท์ :  097 – 342 – 3239
E-mail :  -
   
   
 
ชื่อ-สกุล :  

นางดวงกมล  สุนทรพินิจ

ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

การศึกษา :

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี : ศศ.ษ.ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  093 – 328 - 9029
E-mail :  -