ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยโทบุญชุบ  หลั่งทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
การศึกษา :


ปริญญาตรี  ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ปริญญาโท  คม.เทคโนโลยีอุสาหกรรม (กลุ่มบริหารงาน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ : 062-1953599
E-mail : boon_chub@yahoo.co.th

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี    บุญเยี่ยม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา :

ปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต(ภาษาไทย)
              มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
              ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(การสอนคณิตศาสตร์)
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท การศึกษามหาบัญฑิต(การสอนคณิตศาสตร์)
              มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์ : 061-0288123
E-mail : -
   

 

 

   
 
ชื่อ-สกุล : นายคมชาญ   คมพิชญ์บำเพ็ญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา :

ปริญญาตรี  ศศบ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท  ศศม.(ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยนเรศวร

เบอร์โทรศัพท์ : 061-0283123
E-mail :  -

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล :  นางสาวสายฝน    ทองเรือง
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา
การศึกษา :  -
เบอร์โทรศัพท์ :  061-0287123
E-mail :  -
   

 

 

 

 

   
ชื่อ-สกุล :  นางสาวนภาพร    สารทอง
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา :  ปริญญาโท  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :  061-0284123
E-mail :  -