ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิช...

งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน อาขีวศ... [อ่าน : 85 ครั้ง]

กฐินสามัคคี วิทยาลัยการอาชีพสั...

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ สถานีตำรวจภูธรสังขะ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแ... [อ่าน : 116 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทย...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 77 ครั้ง]

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การ...

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ [อ่าน : 63 ครั้ง]

กฐินวิทยาลัยการอาชีพสังขะ ณ วั...

บ้านแจนแวน ตำบลแจนแวน กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒ...

กิจกรรมโครงการธรรมสวนะ วันพระ [อ่าน : 64 ครั้ง]

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอ...

กิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาในงานราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ [อ่าน : 54 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั้ง ปริมาตรกระบอกสูบ 2400 ซีซี[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซี.ซี.[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์[อ่าน : 47 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานการเงิน/บัญชี
 • งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่1 ประจำปี 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา[อ่าน : 18 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งการว่างงาน
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๑[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ๒๐๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิณสมรรถนะ[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • ขอใช้บัญชีรายชื่อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ครู) สาขาช่างยนต์[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • ยกเลิกประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูช่างกลโรงงาน ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน รหัส 202 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รหัส 201 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[อ่าน : 52 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวัดผลประเมินผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่...

กลุ่มที่ 9.1 ด้านหัตถศิลป์ถิ่นไทย [อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม